Algemene Voorwaarden Pine-apple

1.     

Definitie

 

In het hierna volgende wordt verstaan onder:
- Pine-apple: Pine-apple bv
- de Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Pine-apple zaken wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met Pine-apple wenst te sluiten of sluit.

   

2.

Toepasselijkheid

2.1 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondeling of schriftelijke offertes en alle overeenkomsten en leveringen van Pine-apple, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen

2.2 De Afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het accepteren van een door Pine-apple uitgebrachte offerte of door het enkele feit van bestelling van zaken bij Pine-apple.
2.3 Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.  
   
3.  Totstandkoming
3.1 Offertes aan Afnemers dienen slechts tot informatie van de Afnemers en gelden niet als aanbod van Pine-apple
3.2 Offertes zijn van toepassing zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.
3.3 Een geplaatste bestelling geldt als onherroepelijk aanbod van de Afnemer. Pine-apple is eerst gebonden door acceptatie van de geplaatste bestelling. In verband met exclusiviteit, bescherming, product- en kwaliteitsbewaking behoudt Pine-apple het recht deze bestelling aan te passen c.q. te weigeren.
   
4. Prijzen
Pine-apple behoudt zich het recht voor om opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te verhogen indien, sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de levering heeft plaatsgevonden, een kostenverhoging voor Pine-apple is opgetreden, welke is veroorzaakt door wijzigingen van inkoopprijzen, tarieven, rechten, assurantiepremies, heffingen, belastingen of wisselkoersen. De Afnemer wordt van de prijsverhoging op de hoogte gesteld en is bevoegd om binnen tien dagen na verzending van de prijsverhoging de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 
5. Levering
5.1 Levering van de bestelde zaken geschiedt door afgifte van die zaken aan het door de Afnemer opgegeven afleveringsadres. Vanaf de levering zijn de zaken voor risico van de Afnemer.
5.2 Bij een factuurwaarde van € 350,- of meer geschiedt de levering binnen Nederland franco aan het door de Afnemer opgegeven afleveringsadres.
5.3 Bij een factuurwaarde van minder dan € 350,- worden door Pine-apple vrachtkosten in rekening gebracht.
5.4

Bij levering buiten Nederland worden altijd vrachtkosten in rekening gebracht.

5.5

De levertermijn wordt door Pine-apple steeds bij benadering opgegeven en is niet bindend. Overschrijding van de levertermijn brengt Pine-apple niet in verzuim als bedoeld in art. 6.83 B.W.

   
6.  Betalingen 
6.1

Betaling van de koopprijs der geleverde zaken wordt opeisbaar terstond na levering overeenkomstig art  5.1 en dient zonder enige schuldvergelijking direct na afgifte te geschieden.

6.2 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door Pine-apple gemaakt voor de invordering van aan haar verschuldigde bedragen komen ten laste van de nalatige Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag of het niet tijdig voldane gedeelte daarvan, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. 
   
7.  Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van de te leveren zaken gaat, niettegenstaande de levering, eerst op de Afnemer over, wanneer hij al hetgeen hij op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten aan Pine-apple verschuldigd is, aan deze heeft voldaan. 
 
8.

Wanprestatie/overmacht

 

In geval van overmacht is Pine-apple gerechtigd om te harer keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, of de bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van Pine-apple onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, of waardoor de nakoming van de leveringsverplichtingen in redelijkheid niet meer van Pine-apple gevergd kan worden. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer; oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, brand, storm, bliksem, overstroming, blokkade, staking, stagnatie of moeilijkheden bij de produktie van de door Pine-apple te leveren zaken, of bij het eigen of door derden verzorgde transport, overheidsmaatregelen, zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden. 

   
9. Reclame 
9.1 Eventuele reclames over gebreken van door Pine-apple geleverde zaken dienen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Pine-apple te worden gemeld. 
9.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk nadat de Afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken aan Pine-apple te worden gemeld. 
9.3 Na het verstrijken van bovenvermelde termijnen wordt de Afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Reclames hoeven in dat geval niet meer door Pine-apple in behandeling te worden genomen. 
   
10. Retourzendingen 
10.1 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaand overleg met Pine-apple. 
10.2 Acceptatie van retourzendingen door of namens Pine-apple houdt geen erkenning van gebreken aan het geleverde dan wel erkenning van aansprakelijkheid in. 
10.3 Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van de Afnemer: eventuele verzend- en opslagkosten komen voor zijn rekening. 
   
11. Aansprakelijkheid 
11.2 Pine-apple aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of onstaan aan de geleverde zaken door schuld of toedoen van de Afnemer, de vervoerder of derden, waardoor deze verantwoordelijk is. 
11.3 In overige gevallen is Pine-apple slechts aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade, indien de Afnemer bewijst dat het ontstaan van de schade is te wijten aan schuld van Pine-apple, haar medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers. De omvang van de aansprakelijkheid van Pine-apple voor de Afnemer geleden schade is in deze gevallen beperkt tot het bedrag van de koopsom. 
   
12.

Toepasselijk recht: geschillen 

12.1 Op de overeenkomsten tussen Pine-apple en haar Afnemers is Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Pine-apple en haar Afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, met dien verstande dat Pine-apple het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de Afnemer. 
   

Pine-apple BV
Van de Berch van
Heemstedeweg 21-F
2215 RK Voorhout
The NetherlandsTel:  (0031) 0 252-228-888
Fax: (0031) 0 252-227-060
info@pine-apple.com